Regulamin Obozu

Regulamin obozu organizowanego przez G&G SPORT Grzegorz Sudoł

 1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
 3. pełnego skorzystania z programu obozu,
 4. korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów/wychowawców,
 5. wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,
 6. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,
 7. poszanowania swoich poglądów i przekonań,
 8. kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach,
 9. przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu).
 10. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
 11. przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz się odbywa oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców,
 12. zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną,
 13. realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
 14. dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt,
 15. odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,
 16. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego,
 17. informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),
 18. dbać o higienę i schludny wygląd,
 19. przestrzegać dodatkowych ograniczeń wynikających z regulacji dotyczących COVID-19.
 20. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.
 21. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do trenerów, instruktorów i opiekunów.
 22. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/wychowawcę i tylko pod jego nadzorem.
 23. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 24. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 25. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.
 26. W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp.
 27. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
 28. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie.
 29. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 30. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki.
 31. Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 32. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się (moje dziecko) do jego przestrzegania.


Formularz

Wypełnij formularz, abym mógł się z Tobą skontaktować.