Oferta obozu

LETNI OBÓZ Z MISTRZEM!

Zapraszam do zapoznania się z informacją na temat obozu.

 • OBÓZ OGÓLNOROZWOJOWY - RYMANÓW
 • Organizator G&G SPORT Grzegorz Sudoł
 • TERMIN: 29.07-08.08.2022
 • CENA: 2.100 zł
 • MIEJSCE: Rymanów
 • ZAPISY NA OBÓZ OGÓLNOROZWOJOWY W RYMANOWIE - link

Dokumenty do pobrania i podpisania

ZAKRES USŁUGI

CENA OBEJMUJE:

 • zajęcia terenowe
 • zajęcia ze sportów walki
 • zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej, na orliku szkolnym
 • zajęcia strzelectwo laserowe na strzelnicy sportowej
 • zajęcia z lekkiej atletyki
 • gry i zabawy

ATRAKCJE

 • wycieczka autokarowo –piesza w Bieszczady z wejściem na Połoninę Wetlińską, Zapora Solińska
 • kręgle, basen kryty/odkryty
 • zajęcia integracyjne
 • ognisko
 • dyskoteka
 • inne

PLANOWANY PROGRAM DNIA:

 • 8.15 śniadanie,
 • 9.30 -12.30 zajęcia sportowe
 • 13.00 obiad,
 • 13.00 -14.00 sportowa cisza poobiednia,
 • 14:00 -17:30 zajęcia sportowe
 • 18.00 kolacja,
 • 19.00 animacje wieczorne/wykład (zabawy muzyczne, zabawy integracyjne, wykład)
 • 22.00 cisza nocna.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Wiek uczestników obozu: od 8 do 14 lat.
 • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprzętu sportowego do treningu na hali i w terenie
 • W przypadku udziału rodzeństwa w obozie, druga osoba 100zł zniżki.
 • Szczegółowa informacja o obozie będzie zamieszczona do 10 dni przed rozpoczęciem
 • Inne, szczegółowe informacje, pytania udzielane są telefonicznie: Poniedziałek - Sobota tel. 602395532

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE:

 • Wypełniony formularz jest umową pomiędzy G&G SPORT Grzegorz Sudoł, zwanym dalej organizatorem, a uczestnikiem obozu, zwanym dalej uczestnikiem.
 • Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, oraz wpłaceniu zaliczki 600 zł. Pozostała część kwoty powinna być dopłacona do 14 dni przed rozpoczęciem obozu. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika ze stałej listy obozu na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego nie zależnych. Uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie powiadomić organizatora obozu, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy lub odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 • Uczestnik powinien poinformować organizatora o tzw. ograniczeniach specjalnych, (np. przeciwwskazaniach żywieniowych, konieczności podawania leków itp.) najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz. Po ustaleniu przez obie strony ograniczeń specjalnych organizator i uczestnik obozu powinni wyrazić zgodę na piśmie.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika podczas pobytu na obozie.
 • W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych organizator zastrzega możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów.
 • Nie wykorzystanie przez uczestnika z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
 • Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnej - mailowego oświadczenia.

Koszty rezygnacji z obozu:

 • do 14 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest zaliczka w kwocie 600 zł,
 • przy rezygnacji krótszej niż 14 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.
 • Uczestnik obozu ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w obozie, we własnym zakresie i wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w obozie uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem obozu.
 • Firma G&G SPORT Grzegorz Sudoł zwróci zaliczkę wpłaconą na poczet rezerwacji miejsca, gdy z powodu stanu epidemicznego w Polsce nie będzie możliwe przeprowadzenie obozu.
 • Na obóz należy przyjechać z oświadczeniem, które zostanie wysłane do każdego z uczestników drogą elektroniczną, dotyczącego braku kontaktu z osobą chorą na COVID-19 w ostatnich 2 tygodniach przed rozpoczęciem zgrupowania, oraz że stan zdrowia uczestnika pozwala na uczestnictwo w obozie.
 • Organizator: G&G SPORT Grzegorz Sudoł os. 2 Pułku Lotniczego 19/4 31-868 Kraków. NIP: 867-164-92-52

Informacje:

 • Formularz Zgłoszeniowy: Kliknij, aby wypełnić.
 • Adres pobytu uczestników: Hotel Galicja Ul. Podlądzie 37-410 Ulanów www.tanew.pl

REZERWACJA

Aby zarezerwować miejsce należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rezerwacja zostanie potwierdzona mailowo.
 • Wpłacić zaliczkę w kwocie 600 zł do 6 dni od daty rezerwacji na konto organizatora: ING bank, G&G SPORT 54 1050 1445 1000 0092 4898 1277
 • G&G SPORT Grzegorz Sudoł zwróci zaliczkę wpłaconą na poczet rezerwacji miejsca, gdy z powodu stanu epidemicznego w Polsce nie będzie możliwe przeprowadzenie obozu.


Formularz

Wypełnij formularz, abym mógł się z Tobą skontaktować.